Säljvillkor

ÖPPETTIDER: Genom att godkänna säljvillkoren förbinder du dig att hålla ditt försäljningsställe öppet enligt evenemangets gemensamma öppettider. Tomasmarknaden är öppet 29.11–22.12.2024 på veckodagar söndag-torsdag kl. 11-19 och på veckodagar fredag-lördag kl. 11-20. Säljaren förbinder sig att försäljningsstället är redo för försäljning på öppningsdagen senast en timme före evenemangets öppettid samt öppet tills evenemanget avslutas.

ÖVERLÅTELSE AV FÖRSÄLJNINGSRÄTT: En försäljningsrätt i en stuga som fåtts till evenemanget Tomasmarknaden kan inte överlåtas till någon annan företagare. Om varan säljs slut, kontakta arrangören av evenemanget.

DELNING AV ETT FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE: Ett försäljningsställe kan om så önskas delas med en annan säljare, men avtalet om ett försäljningsställe ingås endast med en aktör och faktureringen sker på endast en faktureringsadress. På försäljningsstället kan försäljning bedrivas endast av aktörer som Säljaren uppgett i ansökningsskedet. I sådana fall ansvarar den säljare som står i avtalsförhållande för den andra säljarens åtgärder som för sina egna och ser till att den andra säljaren förbinder sig till Stiftelsens säljvillkor. Andrahandsuthyrning av ett försäljningsställe är inte tillåten.

PRODUKTUTBUD: Säljaren förbinder sig att vid evenemanget sälja de produkter som anges i ansökan. Försäljning av avvikande produkter kan förbjudas omedelbart. Om de produkter som säljs avviker avsevärt från de produkter som anges i ansökan, har säljaren till nästa försäljningsdag tid att rätta till sitt produktutbud så att det motsvarar ansökan vid äventyr att Stiftelsen i annat fall har rätt att byta ut Säljaren mot en aktör som finns på reservplats.

TILLSTÅND OCH ANMÄLNINGAR: säljaren utreder på förhand skyldigheterna i anslutning till sin försäljningsverksamhet (t.ex. med skatte-, arbetsgivar-, miljö- och hälsovårdsmyndigheter).

Evenemangsarrangören sänder en förteckning över de aktörer som säljer livsmedel till myndigheterna för livsmedelstillsynen i Helsingfors stad. Säljaren är skyldig att självständigt sköta alla anmälningar och tillståndsärenden som gäller försäljning av livsmedel. Hälsoinspektören besöker evenemanget regelbundet. Läs anvisningarna om försäljning av livsmedel här.

FÖRSÄKRINGAR: Evenemangets egen försäkring ersätter inte skador på Säljarens eget fordon, fartyg, lösöre eller egendom som förvaras på försäljningsstället. Stiftelsen rekommenderar att man på försäljningsstället inte lämnar en grundkassa eller annan värdefull egendom som lätt kan stjälas, trots att området övervakas 24/7. Säljaren ansvarar för låsningen av sitt eget försäljningsställe.

BILAR PÅ EVENEMANGSOMRÅDET: för att undvika risksituationer är det inte tillåtet att ha fordon på evenemangsområdet utanför lastningstiderna. Evenemangsområdet omfattar också omgivande gatuområden och trottoarer. Fordon ska avlägsnas från området 30 minuter innan evenemanget öppnas och lastning kan påbörjas 30 minuter efter det att evenemanget har avslutats när området har tömts på kunder. Det är inte tillåtet att parkera fordonet på området än längre tid än lastningen pågår.

BETALNINGSMEDEL: Genom att acceptera säljvillkoren åtar du dig att erbjuda evenemangets kunder minst ett sätt att betala elektroniskt. Att ta emot kontant betalning är fortfarande ett godtagbart sätt att handla, men kunden måste ha möjlighet att betala sitt köp med kort eller telefon.

PROVSMAKNINGS- OCH SERVERINGSKÄRL: Vi strävar efter att mängden blandavfall ska vara liten, och provsmaknings- och serveringskärl för mat- och dryckesprodukter som är avsedda för omedelbar förtäring ska vara komposterbara. De avfallsbehållare för allmänheten som finns på evenemangsområdet är för blandavfall och bioavfall. Vid behov ordnar Stiftelsen på evenemangsområdet också insamlingsbehållare för returflaskor.

ANSVAR OCH MILJÖFRÅGOR: Stiftelsen främjar ansvarsfullhet i evenemanget inom alla delområden. Evenemanget använder miljösystemet Ekokompassen och en kalkylator för koldioxidavtryck. Evenemangets miljöprogram förpliktar också de säljare som deltar i evenemanget att satsa på att minska blandavfallet, bekämpa matsvinn och sortera avfall, för vilka evenemanget erbjuder goda möjligheter till på evenemangsområdets underhållsområde. Säljarna får detaljerade sorteringsanvisningar redan på förhand för planering. En sorteringsrådgivare ger dessutom anvisningar om sorteringen under de dagar området byggs upp och tas ner. Vid evenemanget undviks uppkomsten av plastavfall och därför får produkterna inte serveras i plastbehållare eller förpackas i plastpåsar (för förpackning ska användas t.ex. papperspåsar), om inte produktens kvalitet bl.a. av hygienskäl kräver det.

Alla aktörer i evenemanget uppmuntras till effektiv logistik, att endast transportera full last till området och att undvika tomgång. Avsikten är också att minska evenemangets elförbrukning genom ekonomisk elplanering, och säljarna förutsätts i sin egen verksamhet utnyttja så energieffektiva anordningar och genomförandesätt som möjligt, såsom att vid behov använda infraröda element i stället för värmefläktar.

Evenemanget är ett icke-diskriminerande evenemang och inget otillbörligt beteende accepteras. Stiftelsen förutsätter att hela personalen, säljarna på evenemanget, partnerna och underleverantörerna förbinder sig till principerna om jämlikhet, rättvisa och likabehandling.

Säljarna ska iaktta givna hälsosäkerhetsanvisningar och åtgärder vid evenemanget.

BERÄKNING AV KOLDIOXIDAVTRYCK: Säljaren förbinder sig att lämna Stiftelsen de uppgifter som behövs för beräkning av koldioxidfotavtrycket omedelbart efter händelsen. Uppgifterna sparas på en av Stiftelsen fastställd mall. Mer detaljerade anvisningar ges närmare evenemanget.

UTSMYCKNING OCH STÄDNING AV FÖRSÄLJNINGSSTÄLLET: Inga stora produkter, skyltar eller andra föremål som kunderna kan snava på får placeras framför eller bredvid försäljningsstället på marknivå. Om försäljningsstället är en stuga eller en motsvarande konstruktion som Stiftelsen levererat, är det inte tillåtet att fästa Säljarens reklam, logotyper, banderoller, plaster, presenningar eller tyger på konstruktionens yttre ytor utan särskilt skriftligt tillstånd av Stiftelsen. Säljaren ska ta väl hand om konstruktionen och vid evenemangets slut avlägsna alla nitar, spikar och andra fästanordningar som hen fäst vid konstruktionen och sända allt avfall till de platser som anvisats för dem.

ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET FÖR KONSTRUKTIONER, INVENTARIER OCH SKYDDSTAK SOM STIFTELSEN LEVERERAT: stiftelsen har rätt att fakturera säljaren för reparation av skador på konstruktioner som Stiftelsen levererat. Alla fästningar, nitar och spikar som gjorts i konstruktionen under evenemanget ska avlägsnas från konstruktionen när evenemanget avslutas. Fästningar kan göras på insidan av väggkonstruktionerna. För avfall och lösöre som efter evenemanget lämnats kvar i stugan uppbärs en städningsavgift.

BETALNINGS- OCH ANNULLERINGSVILLKOR:
Senast 14.6.2024: säljaravtalet ska vara undertecknat/försäljningsplatsen kan annulleras utan kostnad.
Juni 2024: förfallodag för bokningsavgiften för försäljningsstället.
31.10.2024: förfallodag för försäljningsställets sluträkning och räkningen för tilläggstjänster: bokningen kan annulleras till bokningsavgiftens pris.
Bokningsavgiften för ett försäljningsställe vid Gåvogränden utgör ca 30 % av försäljningsställets pris.
I bokningsavgiften ingår försäljningsställets pris.
Om annulleringen görs senare än 31.10.2024 uppbärs hela försäljningsplatsens pris av den som gjort bokningen (100 % avgift).

Om evenemanget ställs in av arrangören t.ex. på grund av begränsningar som fastställts av myndigheter, återbetalas till deltagarna de avgifter för bokning och försäljningsställe som de betalat.

ANNULLERING AV FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE:
En bokning ska annulleras skriftligen till tuomaanmarkkinat@eventshelsinki.fi. Att låta bli att betala fakturan är inte en tillräcklig åtgärd för att annullera en bokning. Arrangören bekräftar via e-post att den av säljaren mottagit annulleringen.